קורות חיים

בת-ציון ימיני-עמרני

שם פרטי ומשפחה: בת-ציון ימיני-עמרני

תואר אקדמי: דוקטור

דרגה: מרצה בכירה

כתובת: רח' קפלן 37 קריית אונו

טל': 03-5346746, 052-8415380

דוא"ל: yeminib@gmail.com

השכלה

2003-2000 לימודים לתואר שלישי בלשון עברית באוניברסיטת "בר-אילן"
1998-1997 תואר שני  במסלול תזה בהצטיינות בלשון עברית באוניברסיטת "בר-אילן"
1994-1992 תואר בלימודי עריכה לשונית באוניברסיטת "בר-אילן"
1977-1973 תואר ראשון בלשון ובחינוך באוניברסיטת "בר-אילן" + תעודת הוראה בלשון ובספרות

ניסיון מקצועי
הוראה:

2022-2014 הוראה במכללת לוינסקי. הקורסים: מילונאות, לשון ומגדר, סוגות בשיח הכתוב, לשון ותקשורת, שיח, סגנון ורטוריקה, סוגות כתובות ודבורות בתקשורת, שפה וחברה, תורת הניקוד, סמינריון בחקר השיח, תורת ההגה והצורות, לשון השירה העברית לדורותיה. קורסי יסוד: הבעה בעל-פה, הבעה בכתב, בלשנות שימושית, מודעות  פונולוגית ומורפולוגית, תחביר פונקציונלי, אוריינות אקדמית
2008– 2016 הוראה והדרכה פדגוגית במכללת "תלפיות". לימדתי את הקורסים:  תחביר העברית החדשה, לשון ותקשורת, לשון השירה, תולדות הלשון, לשון השירה העברית
2010- 2014 הוראת אוריינות אקדמית במכללה האקדמית אשקלון
2011-1996 הוראה במכינה הקדם-אקדמית באוניברסיטת "בר-אילן" בקורס "כתיבה מדעית",  מתוכן שש שנים במכללה החרדית בירושלים בחסות בר-אילן.
2004 –2006 הוראה במכינה הקדם-אקדמית באוניברסיטת תל-אביב: "אוריינות  אקדמית"
2005 הוראה בקריה האקדמית אונו: "אוריינות אקדמית"
2005-2001 הוראה במכללה למדעים ולטכנולוגיה "אורט תל-אביב": קורסי יסוד בלשון.
2000- 2001 הוראה במכללת "לוינסקי" – קורסי "תחביר וטקסט".
1999- 2000 הוראה במכללת "תלפיות": קורס "סגנון ושיח" וקורסי יסוד בלשון.
1999- 2000 הוראה באוניברסיטה הפתוחה: הקורס "סמנטיקה ותקשורת".
2002-1998 הוראה במחלקה ללשון העברית באוניברסיטת "בר-אילן": ניקוד ותחביר
2002 הוראה במכללת אחוה במגזר הבדואי: הבעה עברית למתמחים וללא מתמחים.
1999-1977 הוראה באולפנת "צפירה". הייתי מחנכת ומורה ללשון והבעה לבגרות.

תפקידים במוסדות אקדמיים:

2021-2015 לקטורית של כתבי העת "הומור מקוון", "עיונים בשפה וחברה", "העברית שפה חיה".
2020-2016 יו"ר מושבים בכינוסי יום סגל חוקר במכללת לוינסקי
2019-2016 לקטורית בשיפוט תקצירים לכינוס יום סגל חוקר 2017 במכללת לוינסקי
2019-2017 גזברית מועצת איל"ש
2019-2015 ראשת החוג ללשון במכללת לוינסקי
2019-2015 רכזת קורס אוריינות אקדמית במכללת לוינסקי
2019-2015 רכזת מסלול "חותם" בלשון במכללת לוינסקי
2018 חברה בצוות ייעוץ ופיתוח של תכנית הלימודים לתואר בוגר בהוראה B.Ed.  ב"עברית – שפה ואוריינות" בבית הספר היסודי (כיתות א'-ו').
2011-2001 ריכוז הקורס "כתיבה מדעית" במכינה הקדם אקדמית ב"בר-אילן", במכללות החרדיות ובפרויקט +30 באוניברסיטה ובשלוחותיה

ארגון כנס:

2016

מארגנת כנס איל"ש שהתקיים במכללת לוינסקי ב-25 באוקטובר 2016. הייתי היו"ר מתוך ועדה של שלוש משתתפות. בכנס היו 4 מושבים מקבילים + פנל ונישאו 47 הרצאות.

ניסיון מקצועי אחר:

2007 – 2008 ייעוץ מדעי ופדגוגי למכון "שחר" במשרד החינוך
2007 העברת השתלמות למורות בבתי ספר של "שחר"
2007 העברת יום עיון למדריכים מטעם מכון שחר
2007-1994 עריכה לשונית של חומר מדעי וחומר אחר באופן פרטי
2008-2005 חיבור מבחני הסף בעברית למכללות לעובדי הוראה מטעם מכון מופ"ת
2006-2004 הנחיית מורים בגימנסיה הרצליה ובנתיבות, הנחיית רכזי מקצוע בפתח תקוה ובכפר סבא בנושא מבחני פיזה, הנחיית מורים המלמדים במפתנים.
2004 הדרכת המרצות לאוריינות אקדמית במכינה הקדם-אוניברסיטאית אוניברסיטת תל-אביב
2001 -2002 הנחיית מורים בהוראת ההבנה וההבעה בתיכון "אפרידר" בפרויקט "אשקלשון" ובפרויקט "שלהבת" מטעם הפיקוח על הוראת העברית ומכללת "אחוה"
1999-1988 ריכוז מקצועות הלשון וההבעה באולפנת "צפירה"
1998 – 1999 ייעוץ לשוני למפעל מילון "ספיר"
1999-1978

מחנכת ומגישה לבגרות בלשון באולפנת "צפירה"

השתתפות בכנסים

כנסים מקצועיים בחו"ל:

1. ריבוי שמות בסיומת  _וּת שבסיסם בינוני סביל בעברית בת-זמננו Yemini, B. (June 2013). Naph Conference – 2013 International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, The Jewish Theological Seminay, New York, U.S.A.

2. Yemini, B. (October 2013). The Official Letter as a Junction of Three Genres, International Conference 2013: Rhetoric in Europe, Saarland University, Germany.

3. השמות הפרטיים המקראיים והמודרניים – בבואה של מערכות Yemini, B. (June 2015).
שונות של זמן-אספקט-מודוס.Naph Conference – 2015 International Conference on  Hebrew Language, Literature  and Culture, University of Memphis, Tennessee, U.S.A.

4. הפיסוק כאמצעי להבעת התוכן בשירי אמיר גלבוע Yemini, B. (June 2017).
Naph Conference – 2017 International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, University New York, New York, U.S.A.

5. Yemini, B. (June 2018).אמצעים לשוניים להנכחת המוען והנמען בשירה הלירית של אלכסנדרפן. Naph Conference –2018 International Conference on Hebrew Language, Literatureand Culture, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.

6. Yemini, B. (June 2019).Sivan Baskin – Israeli poet with multiple identities in the age of globalization. Aftershocks: Globalism and the Future of Democracy. The 16th International Conference of ISSAI. University of Zaragoza, Zaragoza, Spain.

7. Yemini, B. (Oktober 2021).Style characteristics of an autistic writer – A mirror into her inner world. IAIE International Online Conference – Intercultural Education on the Move: Facing Old and New Challenges". Hellenic Open University. Patras, Greece.


כנסים בין-לאומיים שהתקיימו בארץ

8. הרטוריקה בשיעורי הרבנית ימימה מזרחי Yemini, B. (June 2014)
Naph Conference – 2014 International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, Ben-Gurion University of the Negev: Beer Sheva.

9. ימיני, ב' (אוגוסט, 2017). תפוצתו הרחבה של משקל הקטלה בעברית בת-זמננו. הקונגרס העולמי ה-17 למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית הר-הצופים, ירושלים.

10. ימיני, ב' (פברואר, 2020).הבדלים מגדריים בשירת אלתרמן על עולי תימן. הכנס הבין־לאומי השביעי של המכון לחקר יהדות תימן. יד יצחק בן-צבי, ירושלים.

11. Yemini, B. And Wengrowicz, N. (July 2020). Research report on academic literacy course at Levinsky College 2017. The first IFAW International Online Writing Conference. The Mofet Institute, Tel-Aviv.

12. Yemini, B. (June 2021). Unique linguistic awareness in the Israeli media in the corona days and Tishrei holidays. IAIE Intercultural Eduction in an Age of Information and Disinformation Online Conference. The Mofet Institute, Tel-Aviv.

יו"ר בכינוס בין-לאומי:

26.6.18 – יו"ר מושב "סוגיות בלשון בתר-מקראית" בכנס NAPH באוניברסיטת אמסטרדם הולנד.

26.6.22 – יו"ר מושב "סוציולינגוויסטיקה" בכנס NAPH באוניברסיטת טקסס באוסטין. USA.

 

כנסים מקצועיים בארץ:

13. ימיני, ב' (2004, פברואר). קווי לשון ייחודיים למשוררות בהשוואה למשוררים בדורו של שלונסקי. כנס אורנים החמישי, העברית שפה חיה. מכללת אורנים, קריית טבעון.

14. ימיני, ב' (2004, יוני).המשפט החד איברי בלשון המשוררים והמשוררות בדור שלונסקי. הכנס השנתי השלישי – שפה, לאומיות ופלורליזם, האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה. מכללת בית ברל, כפר סבא.

15. ימיני, ב' (2004, יולי). הבדלים מגדריים בתיאור הלילה בשירי דור שלונסקי. הכינוס העשרים של סקריפט. בית ההארחה ניר עציון,  ניר עציון.

16. ימיני, ב' (2004, אוקטובר).שם התואר בלשון המשוררים והמשוררות בדורו של שלונסקי.
הוועידה הל"א של איל"ש. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

17. ימיני, ב' (2005, יולי). הבדלי מגדר בשני דורות בשירה. קדם-קונגרס בינלאומי לחקר הלשון העברית ודרכי הוראתה. האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים.

18. ימיני, ב' (2005, אוקטובר). הבדלים מגדריים בשימוש בביטויי גודל בשירת דור שלונסקי.
הוועידה הל"ב של איל"ש, מכללת דוד ילין, ירושלים.

19. ימיני, ב' (2007, ינואר). "אדמה-אדמתי" וארצי ארצי" – הבדלים מגדריים בכתיבתם של אלכסנדר פן ובת מרים. שיח ומגדר בישראל. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

20. ימיני, ב' (2007, פברואר). על חידושי הלשון להבעת הקטנה בכתיבתו של שלונסקי. כנס אורנים השישי, העברית שפה חיה. מכללת אורנים, קריית טבעון.

21. ימיני, ב' (2007, אוקטובר). הוועידה הל"ד של איל"ש – על חידושי הלשון להבעת הגדלה והעצמה בכתיבתו של שלונסקי. האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.

22. ימיני, ב' (2009, פברואר). החצר שלו והחצר שלה – על הבדל מגדרי בשירת שלונסקי וגולדברג.
שיח ומגדר בישראל. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

23. ימיני, ב' (2009, מאי). האישה המצווה בשירה התימנית ובשירה הארצישראלית. כנס מתימן לישראל. המכללה האקדמית נתניה, נתניה.

24. ימיני, ב' (2009, אוקטובר). הוועידה הל"ו של איל"ש. צורות הציווי בשירת הנשים בתימן ובישראל. מכללת בית ברל,  כפר סבא.

25. ימיני, ב' (2010, פברואר). הבינוני הסביל כסוגל סגנוני בשירת בת-מרים. כנס אורנים השביעי, העברית שפה חיה. מכללת אורנים, קריית טבעון.

26. ימיני, ב' (2010, אוקטובר). עיונים בפסוקיות הזמן בשירת זלדה. הוועידה הל"ז של איל"ש.
סמינר הקיבוצים, תל-אביב.

27. ימיני, ב' (2011, יולי). מאפייני סגנון מקבילים בשיר השירים ובשירת הנשים בתימן. אוריינות ושפה.
כינוס הקיץ החמישי –הקריה האקדמית אונו, קריית אונו.

28. ימיני, ב' (2012, יוני). פ"א סופית וחיריק קטן – הבדלים מגדריים וביטויָם הלשוני בשירי אלתרמן לילדים.הכינוס  האחד עשר של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה –שפה וחברה בעידן הדיגיטלי. האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.

29. ימיני, ב' (2012, יולי). שינויי סגנון תחביריים בשירתה המאוחרת של לאה גולדברג. אוריינות ושפה, כינוס הקיץ השישי.הקריה האקדמית אונו, קריית אונו.

30. ימיני, ב' (2012, אוקטובר). מאפייני שיח ריגושיים בסוגה השימושית בלשון העיתונות.
הוועידה הל"ט של איל"ש. מכללת אחווה, מועצה אזורית באר-טוביה.

31. ימיני, ב' (2013, ינואר). מן הנשגב לאירוני בפסוקים בפי זקני תימן. היברידיות כאן ועכשיו – שפה, תרבות וזהות ישראלית. בית לייוויק, תל-אביב.

32. ימיני, ב' (2013, פברואר). תמורות בלשון הצבעים בשירת לאה גולדברג. כנס אורנים השמיני. העברית שפה חיה. מכללת אורנים, קריית טבעון.

33. ימיני, ב' (2013, ספטמבר). לשון יוקרתית בתיאור מאכלי יוקרה. הוועידה ה-מ' של איל"ש.
מכללת בית ברל: כפר סבא.

34. ימיני, ב' (2014, אוקטובר). ריבוי צורות סביל במגילת אסתר – ביטוי לשוני להסתר פנים.
הוועידה ה-מ"א של איל"ש.אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

35. ימיני, ב' (2015, אוקטובר). שמות פרטיים במשקל קָטַל בלשון המקרא ובעברית בת-זמננו – עיונים סמנטיים ומורפולוגיים. הוועידה ה-מ"ב של איל"ש. מכללת דוד ילין, ירושלים.

36. ימיני, ב' (2016, פברואר). כינויים לחוזרים בתשובה וליוצאים בשאלה – היבטים סמנטיים ומורפולוגיים. כנס אורנים התשיעי, העברית שפה חיה. מכללת אורנים, קריית טבעון.

37. ימיני, ב' (2016, אוקטובר). צורות תִּפְעַלְנָה בעברית של ימינו. הוועידה המ"ג של איל"ש, מכללת לוינסקי, תל-אביב.

38. ימיני, ב' (2017, אוקטובר). "בתכלת שוקטה ובתום של כינרת שלי" – היתר השירה, השגרה או השפעה זרה בשירי רחל? הוועידה המ"ד של איל"ש, מכללת אחווה, מועצה אזורית באר-טוביה.

39. ימיני, ב' (2019, ינואר). על מאפיין של לשון מקוונת בסיפור לילדים. המפגש ה-35 של החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

40. ימיני, ב' (2019, אוקטובר). תחיית מילים עתיקות בעברית במקביל לתקומת המדינה. הוועידה המ"ו של איל"ש, מכללת גורדון, חיפה.

41. ימיני, ב' (2021, פברואר). ניתוח סגנוני של הספר "הסימפוניה ההרואית" לעזרא עוזרי. חייו ויצירתו של הסופר עזרא עוזרי: בין תימן, ירושלים ופינלנד – מקוון. יד יצחק בן צבי ירושלים.

42. ימיני, ב' (2021, יולי). סטירה על מערכת המשפט בסיפור ילדים של אורית צמח: "מי גנב את ציצת הזנב?" (פוסטר). כנס הקיץ ה-14 של אוריינות ושפה – מקוון.

43. ימיני, ב' (2021, ספטמבר). בין הארצי לשמימי בחזרות בשירי רחל. הוועידה המ"ז של איל"ש, מכללת תלפיות, חולון.

44. ימיני, ב' (2022, יולי). החיריק ומשמעותו על פי הראי"ה קוק ונתן אלתרמן. (פוסטר). כינוס הקיץ ה-15 של אוריינות ושפה. מכללת בית ברל, כפר סבא.

45. ימיני, ב' (2022, אוקטובר). חידושי לשון בשדה הסמנטי של הצבע בכתבי שלונסקי. הכינוס המ"ח של איל"ש, מכללת דוד ילין, ירושלים.

יו"ר בכנס
15.4.10 – יו"ר בכנס "היסטוריה, משפט ומנהג בקרב יהודי תימן בארץ ישראל" שהתקיים באוניברסיטת בר-אילן

פרסומים ומחקרים
ספרים

1. ימיני, ב' (תשנח). משלב הלשון כאמצעי להבעת התוכן בשירת נתן זך. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך ללשון עברית". אוניברסיטת בר-אילן. 

2. ימיני, ב' (תשס"ג/ב), קווי לשון ייחודיים למשוררות בהשוואה למשוררים בדורו של שלונסקי.
חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת בר-אילן.

3. ימיני, ב', (תשע"ג). אדמה-אדמתי, ארצי ארצי – לשון ומגדר בשירה העברית המודרנית.
רסלינג (עבר מערכת שיפוט).

4. ימיני, ב' (תשפ"א). לשון השירה בין שמיים וארץ. רסלינג.

5. Yemini, B. (2021/e). Religious Humor: Humor, Irony and Satire in the Religious Sector in Israel. Lap Lambert Academic Publishing.

 

מאמרים בכתבי-עת שפיטים:

1. ימיני, ב' (תש"ס). משלב הלשון כאמצעי להבעת התוכן בשירת נתן זך. תלפיות, יא, 252-240.

2. ימיני, ב' (תשס"ג/א). שם התואר בשירי המשוררים והמשוררות בדורו של שלונסקי. בתוך ד' סיוון  ו-פ"י הלוי-קירטצ'וק (עורכים), קול ליעקב, (238-223). הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

3. ימיני, ב' (תשס"ז). הציווי כקו לשון מגדרי בשירתו של דור שלונסקי. בתוך ר' בן שחר וג' טורי (עורכים), העברית שפה חיה, ד, (173-157). הקיבוץ המאוחד.

4. ימיני, ב' (תשס"ח). הבדלים מגדריים בשימוש במשפט החד-איברי בדורו של שלונסקי. בלשנות עברית, 60, 100-81.

5. ימיני, ב'  (תשע"א/א). האישה המצווה בשירה התימנית ובשירה הארצישראלית. בתוך א' קאפח (עורכת), מתימן לישראל:  תרבות, לשון, ספרות, חינוך : הגות ומחקר, (78-61). קאפח א'.

6. ימיני, ב' (תשע"א/ב). על חידושי הלשון להבעת הקטנה בכתיבתו של שלונסקי. בלשנות עברית, 65, 64-55.

7. ימיני, ב' (תשע"א-תשע"ב). המשפט החד-איברי כקו לשון מגדרי בשירי לילה בדור המודרנה.
מים מדליו, 23-22, 216-201.

8. ימיני, ב' (תשע"ג/א). הבינוני הסביל כסוגל סגנוני בשירת בת-מרים. בתוך ר' בן שחר ו-נ' בן-ארי (עורכות), העברית שפה חיה, ו, (156-141). הקיבוץ המאוחד.

9. ימיני, ב' (תשע"ג/ב). חידושי לשון להבעת הגדלה והעצמה בכתיבתו של שלונסקי. חלקת לשון, 45, 92-79.

10. ימיני, ב' (תשע"ד/א). פ"א סופית וחיריק קטן – הבדלים מגדריים וביטוּיָם הלשוני בשירי אלתרמן לילדים. עיונים בשפה וחברה, 6 (1),  169-154.

11. ימיני, ב' (2014). הוראת תחביר בהקשר טקסטואלי בחיי המעשה ובסוגה הספרותית.
89-98. 16  Hebrew Higher Education

12. ימיני, ב' (תשע"ד/ב). מן הנשגב לאירוני בפסוקים של זקני תימן. הומור מקוון, 4, 25-16.

13. ימיני, ב' (תשע"ד/ג). תמורות בתחביר השירה המאוחרת של לאה גולדברג והשפעתן הפואטית. חלקת לשון, 46, 113-86.

14. ימיני, ב' (a/2015). רטוריקה ריגושית בסוגה השימושית בלשון העיתונות. Hebrew Higher Education, 17, 87-99.

15. ימיני, ב' (תשע"ו/א). הרטוריקה של הרבנית ימימה מזרחי. עיונים בשפה וחברה, 8 (2-1), 128-111.

16. ימיני, ב' (תשע"ו/ב). פסוקיות הזמן בשירת זלדה ותפקידן הפואטי. Hebrew Higher
Hebrew Higher Education, 18, 125-138.            

17. ימיני, ב' (תשע"ו/ג). ריבוי צורות סביל במגילת אסתר – ביטוי לשוני להסתר פנים. כעת, ב. 344-332.

18. ימיני, ב' (תשע"ז/א). חידושי לשון בסיומת _וּת מבסיס בינוני סביל. בלשנות עברית, 71, 51-35. 

19. ימיני, ב' (תשע"ז/ב). כינויים לחוזרים בתשובה וליוצאים לשאלה – היבטים לשוניים וחברתיים,  עיונים בשפה וחברה, 11(1), 102-85.

20. ימיני, ב' (תשע"ח). מאפייני סגנון מקבילים בשיר השירים ובשירת הנשים בתימן. חלקת לשון, 51, 93-69.

21. ימיני, ב' (תש"ף). הפיסוק כאמצעי להבעת המסר בשירת אמיר גלבוע. חלקת לשון, 53, 152-128 .

22. ימיני, ב' (תשפ"א/א). הבדלים מגדריים בשירת אלתרמן על בני תימן. תימא, י"ח, 253-237.

23. ימיני, ב' (תשפ"א/ב). פועלי האמירה ודרכי מסירת מידע בסיכום טקסט. דעת לשון, ג, 148-133. 

24. ימיני, ב' (תשפ"ב). תפוצתו הרחבה של משקל הקטלה בעברית בת-זמננו. בלשנות עברית, 75, 104-89.

25. ימיני, ב' (תשפ"ב). ניתוח סגנוני של הספר "הסימפוניה ההרואית" לעזרא עוזרי. תימא, כ, 266-251.

26.ימיני, ב' (בדפוס). הרטוריקה של אורי אורבך במאמרו "הטובים לתקשורת" והשפעתה המכרעת על צעירי המגזר הדתי. עיונים בשפה וחברה.

27. ימיני, ב' (2022). סטירה על מערכת המשפט בסיפור ילדים של אורית צמח: "מי גנב את ציצת הזנב?", הומור מקוון, 19, 36-27.

28. Yemini, B., (2015). Innovations in the designation of diminution in the writings of Abraam Shlonsky, Hebrew Studies, 56, 231-343.

29. Yemini, B., (2018). The official letter as a junction of three genres. Humanising Language Teaching, 20/4. https://bit.ly/2XjGaVg

30. Yemini, B. (2019/a). Women's image as reflected in verses from Jewish sources cited by Yemenite Israeli immigrants. Israeli Journal of Humor International Journal, 8, 86-102.
Israeli-humor-studies.org/media/05-womens_image.pdf

31. Yemini, B. (2019b). The revival of ancient Hebrew words with the revival of Israel. Sociology Study, 9/4. pp. 156-168.
http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5df2f6c7d0027.pdf

32. Yemini, B. (2019/c). Humor in the lessons of Rabbanit Yemima Mizrachi. Israeli Journal of Humor Research: An International Journal, 8, 67-81.
http://www.israeli-humor-studies.org/media/4-           humor_in_the_lessons_of_rabbanit_yemima_mizrachi.pdf

33. Yemini, B., (2020). Tif'alna forme in Modern Hebrew. Sociology Study, 10/1, 15-31.
http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/5ee96f4f63708.pdf 

34. Yemini, B., (2021/a). Changes of meaning in Biblical and Modern given names of the Yiqtol noun pattern. Review of Rabbinic Judaism, 24/1, 117-134. 

35. Yemini-Amrani, B. (2021/b). Unique linguistic awareness in the Israeli media in the corona days and Tishrei Holidays. Sociology Study, 1/4, 153-161.
http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/61400ec580160.pdf

36. Yemini, B., (2021c). Sivan Baskin: multilingual Israeli poet in the age of globalization. Review of Rabbinic Judaism, 24/2, 247-263.  file:///C:/Users/97252/Desktop/Sivan%20Baskin%20article.pdf

37. Yemini-Amrani, B. (2021.d). Satire in the writings of Uri Orbach, Israeli Journal of Humor Research, 10/2, 60-76.
https://www.israeli-humor-studies.org/media/4-satire_in_the_work_of_uri_orbach.pdf

38. Yemini, B.,(2022). Empowering woman in the lessons of Rabbanit Yemima Mizrachi. Review of Rabbinic Judaism, 25, 70-89. 

39. Yemini, B.,(in press). Multiple contrast connectives and their contribution to the cohesion and coetics of Yehuda Amichai's poetry. Review of Rabbinic Judaism.

פרסומים אחרים:

דוח מחקר
ימיני, ב' וונגרוביץ, נ' (2018). הערכת קורס אוריינות אקדמית, שנת תשע"ח, סמסטר ב: דוח מחקר.

ספרי לימוד
ימיני, ב' (1997). לעמוד במבחן הלשון. קדימה: רכס.
ימיני, ב' (1997). אל ומאת. צפריה: אולפנת צפירה.
ימיני, ב' (2000). הלשון בראי הטקסט. קריית אונו: בת-ציון ימיני.
ימיני, ב' (2006). בשבילי הלשון. קריית אונו: בת-ציון ימיני. באישור משרד החינוך.
ימיני, ב' (2011). לשון ההבעה. קריית אונו: בת-ציון ימיני.

 

סקירות על ספריי
ראו בדף הספרים

  1. Nitsa Dori (2022) לשון השירה בין שמיים וארץ מאת בת-ציון ימיני
    The Language of Poetry Between Heaven and Earth by Bat-Zion Yemini. Hebrew Higher Education 24, 191-194.
  1. מאיה פרוכטמן (2022) לשון השירה בין שמיים וארץ מאת בת-ציון ימיני. חלקת לשון 55, 203-198.

.3  Maya Fruchtman (2023) Religious Humor: Humor, Irony and Satire in the Religious Sector in Israel, by Bat Zion Yemini. Hebrew Higher Education 25.

https://www.dropbox.com/s/5jrvnizqcvzbati/HHE%2025%20-%20Fruchtman%20-%20Review.pdf?dl=0

חברות בארגונים אקדמיים

שנים שם הארגון
2021 IAIE – International Association for Intercultural Education
2012-2021, 2009-2010, 2007, 2004-2005 האגודה הישראלית לבלשנות יישומית – איל"ש (I.A.A.L)
2016-2021 AILA – International Association of Applied Linguistics
2020 Member of IFAW – Israel Association of Academic Writing
2015-2019 פורום ראשי החוגים ללשון עברית במכללות
2015-2018, 2013 NAPH – National Association of Professors of Hebrew
2017 World Union of Jewish Studies The
2013 The European Institute of Rhetoric (EIR)
2021,2011-2012 אוריינות ושפה

מלגות ופרסים
2012 – מענק הצטיינות מטעם מכללת אשקלון
2013 – מענק להוצאת ספר לאור מטעם מכללת אשקלון
2013 – מענק להוצאת ספר לאור מטעם מכללת תלפיות
2020 – מענק להוצאת ספר לאור מטעם מכללת לוינסקי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s